Pomoc finansowa na ochronę powietrza. Zbliża się koniec naboru wniosków!

Plakat Pomoc finansowa dla gmin

Jeszcze tylko do dnia 17 kwietnia br. trwa nabór wniosków w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony powietrza!

Wnioskować o dofinansowanie w ramach pomocy finansowej mogą gminy z terenu województwa świętokrzyskiego.

Wnioski należy składać wyłącznie za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: /3h680wewfh/SkrytkaESP.

Wzory wniosków, stanowią załączniki nr 1 oraz 2 do Regulaminu. Muszą być one podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu gminy (wójt/ burmistrz/ prezydent) przy kontrasygnacie skarbnika gminy/miasta. Należy pamiętać, aby dołączyć do wniosku wszystkie wymagane załączniki.

Celem udzielania pomocy finansowej jest polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez poprawę jakości powietrza.

Na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 4 milionów złotych, a kolejne 8 milionów złotych na lata 2025-2026, na realizację zadań, takich jak:

  1. Dofinansowanie trwałej zmiany systemu ogrzewania na systemy niskoemisyjne - dotacja może sięgać nawet do 90% kosztów kwalifikowalnych zadania.
  2. Dofinansowanie kosztów związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków mieszkalnych - gminy wnioskujące o pomoc będą mogły uzyskać środki na wkład własny do programu STOP SMOG.
  3. Dofinansowanie prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów ograniczających używanie paliw i urządzeń grzewczych oraz zakazu spalania odpadów - dotacja może pokryć nawet 100% kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej niż 50 000 złotych.

W ramach naboru wnioskodawca może złożyć maksymalnie trzy wnioski, po jednym na każde z zadań, o których mowa w §5 ust. 1 Regulaminu. Każdy z wniosków musi zostać złożony na odrębnym formularzu.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie powietrze.swietokrzyskie.pro

 

Dzięki współpracy pomiędzy władzami lokalnymi a samorządem województwa, możliwe jest realizowanie skutecznych działań na rzecz zdrowszego otoczenia dla mieszkańców.