Sezon grzewczy za pasem. Rusza II nabór programu Ciepłe Mieszkanie.

Ulotka programu Ciepłe Mieszkanie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłosił start naboru wniosków do programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. W ramach programu mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie w zakresie poprawy jakości powietrza oraz redukcji emisji szkodliwych pyłów i gazów cieplarnianych poprzez modernizację systemów grzewczych i efektywności energetycznej swoich mieszkań. Budżet programu wynosi 1 750 000 000 zł.

Główny cel programu?

Zwiększenie efektywności energetycznej i poprawa jakości powietrza w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie województwa świętokrzyskiego. Program stawia na modernizację źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych, szczególnie tych, które są ogrzewane za pomocą nieefektywnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym. Wsparcie obejmuje również termomodernizację oraz zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, co ma przyczynić się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

"Ciepłe Mieszkanie" jest odpowiedzią na współczesne wyzwania związane z ochroną środowiska oraz walką ze smogiem, który stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Warto podkreślić, że wsparciem objęte są również wspólnoty mieszkaniowe, co stanowi znaczący krok w kierunku poprawy jakości życia wielu osób.

Kto może wystartować w naborze?

Program jest skierowany zarówno do gmin, które mogą ubiegać się o dotacje, jak i do beneficjentów końcowych, czyli mieszkańców objętych programem:

- gminy mogą ubiegać się o dotacje, które następnie przekazują beneficjentom końcowym (mieszkańcom), którzy spełniają określone kryteria dochodowe i mieszkają na terenie gminy,

- osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, których dochód roczny nie przekracza określonych limitów.

- wspólnoty mieszkaniowe obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Jak złożyć wniosek?

Aby ubiegać się o wsparcie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie", gminy i beneficjenci końcowi mogą składać wnioski za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnego na stronie internetowej http://gwd.nfosigw.gov.pl. Wniosek należy składać w formie elektronicznej i wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy.

Termin składania wniosków: od 29 września 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych będzie prowadzony przez gminy na swoim terenie, a po ocenie wniosków, gminy zawrą umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi. Intensywność dofinansowania zależy od dochodów beneficjentów oraz rodzaju przedsięwzięcia. Program oferuje różne poziomy wsparcia, które mogą sięgać nawet 90% kosztów kwalifikowanych.

WAŻNE! Dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów końcowych na terenie gmin znajdujących się na liście gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2022 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu, intensywność dofinansowania podwyższona jest w każdym z ww. poziomów o 5%.

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz procesu składania wniosków znajdują się na stronie programu oraz na stronie WFOŚiGW w Kielcach.

"Ciepłe Mieszkanie" stanowi ważny krok w walce o czystsze powietrze i lepszą jakość życia mieszkańców regionu. Dzięki takim inicjatywom możemy skutecznie przeciwdziałać negatywnym skutkom smogu i poprawiać komfort życia lokalnych społeczności.