W irlandzkim Sligo rozmawiano o dobrych praktykach w zakresie opracowywania działań promujących zaangażowanie lokalnej społeczności w planowaniu energetyki wiatrowej.

Wizyta w Sligo-plakat

Warsztaty w Sligo odbyło się w ramach projektu BIOWIND „Zwiększenie akceptacji społecznej dla energii wiatrowej w regionach UE poprzez planowanie oparte na środowisku i społeczności lokalnej”, który koncentruje się na wdrażaniu zintegrowanego podejścia przy planowaniu zrównoważonego rozwoju energetyki wiatrowej w celu zwiększenia akceptacji społecznej.

Spotkanie miało na celu określenie najlepszych praktyk i podstawowych zasad dotyczących sposobów zwiększania zaangażowania społeczności lokalnej w kontekście planowania przestrzennego, wydawania zezwoleń i monitorowania środowiska dla projektów inwestycji energetyki wiatrowej.

Efektem będzie raport końcowy zawierający wytyczne dotyczące udoskonalania instrumentów polityki, podkreślając kluczową rolę udziału społeczeństwa w transformacji energetycznej, dzieląc się najlepszymi światowymi praktykami i odkrywaniem dróg na włączanie środków zaangażowania społeczności do instrumentów polityki. Oprócz partnerów projektu oraz interesariuszy, w spotkaniu wzięli udział również eksperci akademiccy, przedstawiciele władz lokalnych i sejmików regionalnych.

Warto dodać, że realizacja projektu BIOWIND wspiera unijne regiony we wdrażaniu przepisów zmienionej dyrektywy w sprawie energii odnawialnej oraz Europejskiego Zielonego Ładu. Jego zadaniem jest także promowanie bezpieczeństwa energetycznego poprzez przyśpieszenie rozwoju energetyki wiatrowej. W dwudniowym spotkaniu w Sligo z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego uczestniczyli przedstawiciele departamentów: Inwestycji i Rozwoju oraz Przyrody i Klimatu wraz z dyrektorem – Anną Pichetą-Oleś. Grupę Regionalnych Interesariuszy reprezentował Paweł Rędziak – zastępca burmistrza Ożarowa.

W ciągu ostatnich kilku lat produkcja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w województwie świętokrzyskim stale rośnie, jednak dynamika realizacji inwestycji opartych na energii wiatru została zahamowana. Jest to spowodowane głównie trudnymi do spełnienia wyzwaniami w obszarze środowiska oraz braku akceptacji społecznej. Rozwój energii wiatrowej jest kluczowy dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju oraz przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu.

W województwie świętokrzyskim znajduje się wiele terenów posiadających potencjał dla tego typu inwestycji. Rozwój farm przyczyniłby się do zwiększenia produkcji czystej energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jest to również szansa na uzyskanie niezależności energetycznej regionu.

„BIOWIND - Increasing social acceptance for wind energy in EU regions through environmental and community based planning”, czyli „Zwiększenie akceptacji społecznej dla energii wiatrowej w regionach UE poprzez planowanie oparte na środowisku i społeczności lokalnej”  jest współfinansowany ze środków UE (EFRR) przez program Interreg Europa 2021-2027 (80%) Cel polityki 2: Europa bardziej ekologiczna (Greener Europe), Cel szczegółowy: Odnawialne źródła energii. Całkowity budżet projektu wynosi 160 660,00 euro, z czego wkład Województwa Świętokrzyskiego wynosi 32 132,00 euro (ok. 147 807,20 zł).