Czym są zanieczyszczenia powietrza?

Wszelkie substancje, które są szkodliwe dla zdrowia i środowiska, bez względu na ich postać fizyczną. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska sporządza roczną ocenę jakości powietrza w poszczególnych województwach. Ocenie pod kątem ochrony zdrowia podlega 12 zanieczyszczeń:

 • dwutlenek siarki (SO2)
 • dwutlenek azotu (NO2)
 • tlenek węgla (CO)
 • ozon (O3)
 • benzen (C6H6)
 • pył zawieszony PM10
 • pył zawieszony PM2,5

oraz zanieczyszczenia oznaczane w pyle PM10:

 • benzo(a)piren
 • arsen
 • kadm
 • nikiel
 • ołów.

Ocenę pod kątem ochrony roślin wykonuje się dla 3 zanieczyszczeń:

 • dwutlenku siarki (SO2)
 • tlenków azotu (NOX)
 • ozonu (O3).

W województwie świętokrzyskim występują głównie przekroczenia poziomów dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

Pył PM10 to cząstki pyłu o średnicy do 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc.

Pył PM2,5 to cząstki pyłu o średnicy do 2,5 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc oraz przenikać przez ściany naczyń krwionośnych.

Benzo(a)pirenB(a)P – to wielopierścieniowy węglowodór aromatyczny. Posiada zdolność do kumulacji w organizmie przez co wykazuje dużą toksyczność przewlekłą. Po przeniknięciu do organizmu reaguje z DNA człowieka co może prowadzić do powstawania zmian nowotworowych. Nośnikiem w powietrzu dla beznzo(a)pirenu są pyły zawieszone.