Kto może skontrolować mój piec oraz rodzaj paliwa, który wykorzystuje do ogrzewania domu?

Upoważnione jednostki mogą przeprowadzić kontrolę instalacji grzewczej w zakresie przestrzegania przepisów uchwały. Kto może dokonać kontroli w Twoim domu?

  • straże gminne,
  • wójt, burmistrz, prezydent miasta oraz upoważnieni pracownicy urzędów miejskich i gminnych,
  • Policja,
  • inspektorzy nadzoru budowlanego,
  • Inspekcja Ochrony Środowiska.

Każdy mieszkaniec ma obowiązek udowodnić, że użytkowana instalacja grzewcza oraz jakość paliwa spełnia wymagania stawiane przez uchwałę antysmogową. Może to być np. dokumentacja techniczna urządzenia, świadectwo jakości paliwa, certyfikaty, dokumentacja z przeprowadzonych badań emisyjności lub instrukcja dla instalatorów i użytkowników. Jeśli użytkownik nie posiada takich dokumentów, kontroler może przypuszczać, że instalacja nie spełnia wymagań uchwały.

Jeżeli użytkownik instalacji nie przestrzega przepisów uchwały antysmogowej, może zostać ukarany mandatem do 500 zł. Może zostać również skierowany wniosek do sądu o ukaranie karą grzywny do 5 tys. zł. Kara może zostać nałożona ponownie przy każdym przypadku eksploatacji instalacji niezgodnie z uchwałą antysmogową.