Ogłoszenie o naborze wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach pomocy finansowej udzielanej gminom na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony powietrza.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego działając na podstawie uchwały Nr 8803/24 z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pomocy finansowej udzielanej gminom na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony powietrza (zwanego dalej „Regulaminem”) ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania.

Nabór wniosków trwa od dnia 18 marca do dnia 17 kwietnia 2024 r.

Szczegółowe warunki dotyczące możliwości pozyskania pomocy finansowej zostały określone w Regulaminie, który wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania na stronie https://powietrze.swietokrzyskie.pro/pomoc-finansowa-dla-gmin/dokumenty-do-pobrania

I. Sposób i termin składania wniosków

W ramach naboru wnioskodawca może złożyć maksymalnie trzy wnioski, po jednym na każde z zadań, o których mowa w §5 ust. 1 Regulaminu. Każdy z wniosków musi zostać złożony na odrębnym formularzu.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy sporządzić na wzorach wniosków, stanowiące załączniki nr 1 oraz 2 do Regulaminu, w jednym egzemplarzu (wypełnionym elektronicznie). Wnioski muszą być podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu gminy (wójt/ burmistrz/ prezydent) przy kontrasygnacie skarbnika gminy/miasta. Należy pamiętać, aby dołączyć do wniosku wszystkie wymagane załączniki.

Prawidłowo wypełnione wnioski o przyznanie pomocy finansowej, można składać od dnia 18 marca 2024 r. do dnia 17 kwietnia 2024 r., wyłącznie za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /3h680wewfh/SkrytkaESP.

W przypadku awarii platformy ePUAP dopuszcza się możliwość złożenia wniosku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., przy czym nie zwalnia to wnioskodawcy z konieczności zapewnienia integralności złożonego wniosku i zapewnienia prawidłowości podpisów. Ponadto w takim przypadku należy w treści wiadomości e-mail podać informację o awarii systemu ePUAP.

Wnioski złożone w innym trybie niż sposoby wskazane powyżej, na inne adresy lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek wpłynie do Urzędu najpóźniej 17 kwietnia 2024 r.

II. Uprawnieni wnioskodawcy

Do składania wniosków w ramach pomocy finansowej uprawnione są gminy z terenu województwa świętokrzyskiego. W przypadku zadań, o których mowa §5 ust. 1 pkt 1, 2 Regulaminu do składania wniosków uprawnione są gminy, które realizują (bądź rozpoczną realizację przed podpisaniem umowy dotacji) program, uchwałę bądź porozumienie, o których mowa §5 ust. 2 i 3 Regulaminu.

III. Rodzaje zadań

Gminy mogą uzyskać dofinansowanie na:

  • inwestycje trwałej zmiany systemu ogrzewania na jeden z systemów nisko lub zeroemisyjnych w ramach programu gminnego (wymiana źródeł ciepła),
  • koszty konieczne do poniesienia przy przystąpieniu do programu STOP SMOG,
  • prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ograniczających używanie paliw lub urządzeń do celów grzewczych oraz zakazu spalania odpadów.

Szczegółowy zakres oraz warunki udzielania pomocy finansowej określone są w Regulaminie.

Ważne! Nazwa zadania wpisywana do wniosku musi być syntetyczna (maksymalnie 10 wyrazów) oraz nie powinna zawierać szczegółowych danych, np. liczby mieszkańców, którym zostanie przekazana dotacja. Nazwy zadań będą umieszczane w uchwale Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zatwierdzającej listę beneficjentów pomocy finansowej, a więc każda zmiana nazwy zadania będzie wymagała zmiany uchwały sejmiku, co może spowodować opóźnienie w wypłacie lub rozliczeniu dotacji.

IV. Zasady udzielania pomocy finansowej

Pomocą finansową zostaną objęte zadania związane z poprawą jakości powietrza w zakresie ograniczenia emisji pochodzącej z sektora komunalno-bytowego:

  1. Pomoc finansowa z budżetu Województwa stanowiąca dodatkowe środki na realizację przez beneficjenta programów dofinansowujących trwałą zmianę systemu ogrzewania na jeden z systemów nisko lub zeroemisyjnych może wynieść do 90% kosztów kwalifikowalnych zadania, na które środki zostaną zabezpieczone w budżecie beneficjenta.
  2. Pomoc finansowa z budżetu Województwa stanowiąca dodatkowe środki na dofinansowanie kosztów koniecznych do poniesienia przy przystąpieniu do programu polegającego na poprawie efektywności energetycznej budynków w ramach przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (program STOP SMOG) może zostać określona maksymalnie w kwocie odpowiadającej równowartości środków finansowych gminy na pokrycie kosztów kwalifikowalnych w ramach realizacji porozumienia.
  3. Pomoc finansowa z budżetu Województwa na dofinansowanie prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów ograniczających używanie paliw lub urządzeń do celów grzewczych oraz zakazu spalania odpadów może wynieść do 100% kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć kwoty 50 000,00 zł.

Ważne! Samorząd Województwa Świętokrzyskiego przewidział przyznawanie pomocy finansowej w formie dotacji wypłacanej „z góry”, tj. w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy dotacji.

V.  Sposób rozpatrywania wniosków

Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej, której dokonuje Departament Przyrody i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Ocena formalna polega na sprawdzeniu zgodności wniosku z wymogami formalnymi określonymi w Regulaminie. Wniosek niespełniający wymogów formalnych, po wezwaniu może zostać uzupełniony w wyznaczonym terminie. Prawidłowo poprawione lub uzupełnione wnioski poddaje się ocenie merytorycznej. Kryteria oceny merytorycznej zostały wyszczególnione w §7 ust. 5 oraz w załączniku 8 do Regulaminu. Od wyniku oceny merytorycznej wniosku nie przysługują środki odwoławcze. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego rekomenduje wybrane zadania do przyznania Pomocy finansowej Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego. Decyzję o wyrażeniu zgody na przyznanie pomocy finansowej podejmuje Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w formie uchwały. Zatwierdzoną listę beneficjentów ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej powietrze.swietokrzyskie.pro.

VI. Termin realizacji zadania

Po weryfikacji i ocenie złożonych w terminie naboru wniosków, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zarekomenduje wybrane zadania do przyznania pomocy finansowej Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego. Po podjęciu przez sejmik uchwały zatwierdzającej listę beneficjentów zostaną zawarte z beneficjentami umowy dotacji (II kw. 2024 r.). Warunkiem rozliczenia zadania jest zrealizowanie zadania i wydatkowanie pomocy finansowej zgodnie z Regulaminem oraz umową dotacji oraz pokrycie przez beneficjenta wszystkich kosztów związanych z zadaniem w terminie jego realizacji określonym w umowie dotacji, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r. Potwierdzeniem zrealizowania zadania będzie złożenie przez beneficjenta sprawozdania końcowego (załączniki 3 i 4 do Regulaminu) zgodnie z wytycznymi określonymi w Regulaminie, w terminie określonym w umowie dotacji, jednak nie później niż do dnia 15 stycznia 2025 r.

VII. Dane kontaktowe

Szczegółowych informacji w sprawie udzielają pracownicy Oddziału Ochrony Przyrody Departamentu Przyrody i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego:


Magdalena Pokora, tel. (41) 395 11 29 - kierownik

Anna Hynek, tel. (41) 395 17 14

Anna Lewicka, tel. (41) 395 12 40

Joanna Mruz, tel. (41) 395 17 06